Положительные изменения в регистрации в БУЛСТАТ

Создана 20.11.2015 11:42:36
Положительные изменения в регистрации в БУЛСТАТ

С 2016 года покупая недвижимость, Вы можете зарегистрировать ее в любом месте. Не обязательно в том населенном пункте, где Вы купили недвижимость. Или если адрес Вашего представительства в Варне, а удобнее Вам его регистрировать в Бургасе, с 2016 г. - это становится возможным.   Такое решение было принято "Агентством по вписыванию" в Болгарии.

Агенция по вписывания, реестр Булстат, работает на основании «ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ«. Статья 3 данного закона содержит список обстоятельств которые вписываются в реестр.

Предлагаем данный список Вашему вниманию, актуален на 20/11/2015

Чл. 3. (1) В регистър БУЛСТАТ се вписват:
1. (доп. — ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) юридическите лица, които не са търговци;
2. (отм. — ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)
3. (доп. — ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци;
4. (изм. — ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите;
5. чуждестранни юридически лица:
а) които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или
б) чието ефективно управление е на територията на страната, или
в) които притежават недвижимо имущество в страната;
6. (доп. — ДВ, бр. 28 от 2011 г.) неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите, включително тези, организирани по занаятчийски начин и осигурителни каси по чл. 8от Кодекса за социално осигуряване;
7. други лица извън посочените в т. 1 — 6, които са осигурители и не са физически лица;
8. (изм. — ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) клоновете и поделенията на лицата по т. 1, 5 и 7, както и клоновете на вписаните в търговския регистър търговци;
9. физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност;
10. чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и:
а) извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или
б) притежават недвижимо имущество в страната, или
в) са осигурители;
11. други физически лица — осигурители.
(2) В регистър БУЛСТАТ могат да се регистрират и чуждестранни лица, които подлежат на специална регистрация по силата на материален данъчен закон, включително и когато са освободени от данък съгласно влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна.
(3) (Изм. и доп. — ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) В специалния регистър по чл. 2, ал. 2 се вписват само тези поделения по ал. 1, т. 8, които са разпоредители с бюджет или осигурители.
(4) (Нова — ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Чуждестранните лица от държава — членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяващи стопанска дейност в страната единствено при условията на свободно предоставяне на услуги, не се вписват в регистър БУЛСТАТ.